เปลี่ยนค่ายเบอร์เดิม

 บริการเปลี่ยนค่ายเบอร์เดิมย้ายค่ายเบอร์เดิม หรือเรียกเต็ม ๆ ว่าบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (MNP: Mobile number portability) เป็นการเปลี่ยนผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เลื่อนที่ซึ่งผู้ใช้บริการยังสามารถใช้หมายเลขเดิมได้ ช่วยให้ผู้ใช้บริการได้ใช้หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้อย่างเสรี เลือกบริการที่ "ใช่"และ เลือกค่ายที่"ชอบ"

การย้ายค่ายหรือ MNP มักมีสาเหตุมาจากความพอใจหรือไม่พอในบริการเป็นสิ่งสำคัญ ผู้ให้บริการที่ดูแลเอาใจใส่ลูกค้าได้ดีก็ย่อมีลูกค้าย้ายมาใช้บริการมากขึ้น

วิธีการย้ายค่าย แบ่งเป็นการเตรียมหลักฐานและการดำเนินการ

การเตรียมหลักฐาน 
บุคคลทั่วไป
บัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ ต้องมีรูปถ่ายที่เห็นหน้าได้ชัดเจนติดไว้ด้วย บัตรต้องไม่ชำรุดเสียหายและยังมีอายุการใช้งานตามปกติ เช่น บัตรประชาชน ใบขับขี่ บัตรประจำตัวข้าราชการ หนังสือเดินทาง เป็นต้น จะให้ดีก็ถ่ายสำเนาพร้อมเซ็นต์รับรองไปด้วยสัก 1 ชุด

นิติบุคคล
สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ที่ออกไม่เกิน 3 เดือน
สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม หรือถ้ามอบอำนาจให้ผู้อื่นทำแทน ต้องส่งหนังสือมอบอำนาจตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรผู้รับมอบอำนาจมาด้วย เอกสารทุกหน้าต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจลงนามพร้อมประทับตรา

หมายเลขของเราต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ ประมาณนี้

  • เปิดใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 90 วัน
  • หมายเลขที่ใช้อยู่ต้องไม่มียอดค้างค่าบริการ ไม่ติดลบ หรือไม่มีการค้างใช้บริการประเภทยืมเงิน
  • มียอดวันใช้งานเหลืออยู่พอประมาณ ถ้าระงับเบอร์หรืออยู่ระหว่างรอเติมเงินเพื่อต่ออายุต้องชำระค่าบริการหรือเติมเงินก่อน
  • หมายเลขที่ประวัติเกี่ยวกับการทำผิดกฏหมาย  หรืออยู่ระหว่างการฟ้องร้อง ย้ายค่ายไม่ได้
  • ย้ายเบอร์ที่ไม่ใช่ของตัวเองไม่ได้
  • ทำเรื่องย้ายค่ายทำได้เพียงครั้งเดียว การขอย้ายซ้อนจะทำให้เกิดปัญหาความล่าช้า
  • หมายเลขที่อยู่ระหว่างขอการเปลี่ยนชื่อผู้เป็นเจ้าของ  ย้ายค่ายไม่ได้


การดำเนินการ 
ลูกค้าสามารถขอรับบริการเปลี่ยนค่ายได้ที่ศูนย์บริการแต่ละค่ายที่อยู่ใกล้ที่พักอาศัย หรือโทรสอบถามจากศูนย์บริการก่อนได้
1.แสดงความต้องการย้ายค่ายพร้อมหลักฐาน 
ถ้าไม่เคยลงทะเบียน ต้องมีการลงทะเบียนยืนยันความเป็นเจ้าของหมายเลขก่อนการขอย้ายค่าย แสดงบัตรประจำตัว ขั้นตอนนี้ค่ายใหม่จะตรวจสอบข้อมูลกับค่ายเดิมก่อน 

2.กรอกรายละเอียดในใบคำร้องขอเปลี่ยนค่าย

พนักงานเตรียมใบคำขอเปลี่ยนค่ายและ ขอดูเอกสารซึ่งเราต้องส่งสำเนา เซ็นต์รับรองด้วย ถ้าไม่ได้ทำเอง เป็นการมอบอำนาจก็ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมอีก เช่นใบมอบอำนาจ

3. ชำระค่าบริการ 99 บาท

4.รับซิมใหม่
หากไม่พบปัญหาในขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารเบื้่องต้น  เจ้าที่จะมอบซิมการ์ดใบใหม่ให้กับลูกค้า พร้อมกับแจ้งกำหนดวันที่การย้ายค่ายจะเสร็จเรียบร้อย

5. รอข้อความยืนยันการเปลี่ยนค่าย
ค่ายใหม่จะแจ้งให้ทราบว่าย้ายได้เรียบร้อยผ่านทาง SMS ปกติก็ไม่เกิน 3 วัน ระหว่างการย้ายค่ายยังไม่เสร็จ  ค่าบริการยังคงจ่ายหรือคิดตามระบบเดิม

banner-simvip-1  banner-simvip-2
banner-sim-vip-1
banner-sim-vip-2